Böcker

Böcker finns till försäljning (25 kronor/styck) i föreningslokalen. 
Alla pengar går oavkortat till MGF.